Regulamin sklepu internetowego tomaszewski.pl 

09.01.2023

Dzień dobry,

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego tomaszewski.pl w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do Tomaszewski sp. z o.o.

Możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail sklep@tomaszewski.pl lub dzwoniąc pod numer +48 603 969 906 w godzinach 9.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów 
Zespół sklepu internetowego tomaszewski.pl

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna dokonująca zakupu w Sklepie,
 2. Konsument – osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem : https://tomaszewski.pl/regulamin ,
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://tomaszewski.pl,
 5. Sprzedawca – Tomaszewski sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-180, przy Al. Krakowskiej 205/211, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 163370 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, BDO 000026652

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
  4a. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na kontakt ze Sprzedawcą za pomocą ankiety pop-up, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę umożliwiającą wzajemny kontakt. Kupujący ma możliwość napisania swojej wiadomości w „wyskakującym okienku” (tzn. pop-up) i następnie po naciśnięciu przycisku „wyślij” i podaniu swoich danych przesłania jej do Sprzedawcy.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@tomaszewski.pl W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 3a Karty podarunkowe

 1. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz elektroniczną kartą płatniczą. Nie mają do niej zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 2. Karta podarunkowa zostaje wystawiana na okaziciela, którym może być także sam Kupujący.
 3. Za pomocą karty podarunkowej w postaci zmaterializowanej, jej okaziciel może zrealizować zakupy dowolnych produktów oferowanych w Sklepie oraz w placówce stacjonarnej Sprzedawcy to jest przy al. Krakowskiej 205/211, 02-180 Warszawa. Za pomocą karty podarunkowej w postaci elektronicznej (kod) jej okaziciel może zrealizować zakupy dowolnych produktów oferowanych w Sklepie.
 4. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za posługiwanie się kartą podarunkową przez osoby trzecie. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie karty podarunkowej z przyczyny nieleżącej po stronie Sprzedawcy, a powstałych po jej przekazaniu Kupującemu.
 5. Karta podarunkowa jest aktywna od momentu jej opłacenia i otrzymania przez Kupującego.
 6. Karta podarunkowa jest ważna 1 (jeden) rok od momentu zakupu.
 7. Nie można wymienić karty podarunkowej na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części.
 8. Karta podarunkowa służy wyłącznie do płacenia za produkty, bez kosztów dostawy.
 9. Dostępne są następujące nominały kart podarunkowych: 100, 200 i 500 zł.
 10. Należy wykorzystać całość środków zgromadzonych na karcie podarunkowej w ramach jednej transakcji i w okresie ważności karty podarunkowej.
 11. Celem zakupu karty podarunkowej w Sklepie Kupujący jest zobowiązany postępować zgodnie ze ścieżką zakupową i pozostałymi postanowieniami Regulaminu, z tym że po otrzymaniu płatności za kartę podarunkową Sprzedawca dokona przesłania specjalnego kodu stanowiącego elektroniczną wersję karty podarunkowej na e-mail wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia albo karta podarunkowa w zmaterializowanej postaci o parametrach standardowej karty plastikowej zostanie wysłana na adres podany przez Kupującego.
 12. Płatność przy użyciu karty podarunkowej następuje poprzez jej okazanie w chwili zapłaty za produkty sprzedawane w ramach sprzedaży stacjonarnej albo poprzez wprowadzenie kodu w przypadku sprzedaży produktów w Sklepie.
 13. W przypadku gdy cena wybranego produktu przewyższa nominał karty podarunkowej, okaziciel jest zobowiązany do dopłaty brakującej części ceny.
 14. W przypadku gdy cena wybranego produktu jest niższa niż nominał karty podarunkowej różnica między taką ceną a środkami zgromadzonymi na karcie podarunkowej nie jest zwracana.
 15. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktów opłaconych przy pomocy karty podarunkowej, środki pieniężne są zwracane na kartę podarunkową, także poprzez wydanie nowej karty podarunkowej.
 16. Środki wpłacone na kartę podarunkową nie podlegają zwrotowi, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy dotyczące ochrony konsumentów, stanowią inaczej, por. zwłaszcza §7 ust. 2a Regulaminu.

§ 4 Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „moje konto” lub w trakcie składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”,
  3. zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję „Zamówienie jako gość” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,
  4. podać imię, nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki zamówienia (oraz jeśli dotyczy dane do faktury ) – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
  5. wybrać sposób dostawy i płatności za zamówienie,
  6. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  7. kliknąć w przycisk „Zamawianie z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Przelwey24, po kliknięciu w przycisk „Zamawianie z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Przelewy24 celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 5. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24 po kliknięciu w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§ 5 Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:
  1. przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej, orientacyjny czas dostawy: 3 dni robocze od chwili realizacji zamówienia,
  2. odbiór osobisty w siedzibie Sklepu, tj. al. Krakowska 205/211, 02-180 Warszawa.
 2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie. Odbiór osobisty nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dostawy dla Kupującego.
 3. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
  1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność przelewem za pośrednictwem serwisu Przelewy24
  3. płatność kartą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 6 Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy.
 3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego albo do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Kupującego.
 4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest na etapie wyboru sposobu dostawy. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
 5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.
 6. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego albo powiadomi Kupującego o możliwości odbioru osobistego zamówienia.
 7. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § 4 Regulaminu.
 8. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu.

§ 7 Odstąpienie od umowy Konsumenta oraz przedsiębiorcy objętego częściowym zakresem ochrony konsumenckiej

  1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu – dotyczy wszystkich oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie kwiatów ciętych,
   2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
   2a.W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy o kartę podarunkową zawartą za pośrednictwem Sklepu, w sytuacji, w której została ona wykorzystana do momentu, w którym termin do odstąpienia od umowy jej zakupu upłynął, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość wartości karty podarunkowej. Odstępując od umowy o kartę podarunkową Konsument jest zobowiązany odesłać ją Sprzedawcy oraz do czasu odesłania karty podarunkowej z niej nie skorzystać. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kartę podarunkową a zwrotem Sprzedawcy karty podarunkowej Konsument jednak zrealizuje kartę podarunkową, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu kwoty zapłaconej za wydanie karty podarunkowej.
  3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://tomaszewski.pl/dostawy-i-zwroty, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
  7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
  9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta , może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
  11. Postanowienia paragrafu 7 mają zastosowanie także do przedsiębiorców o których mowa w art. 38a Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta.

§ 8 Odpowiedzialność za wady i brak zgodności produktu z umową

 1. Sprzedawca na podstawie art. 558 par. 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność za wady wobec Przedsiębiorców z tytułu wad fizycznych i prawnych (wyłączenie rękojmi) w tym także wobec tych przedsiębiorców o których mowa w art. 385 z indeksem 5 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta w razie braku zgodności produktu z umową.
 3. Jeżeli sprzedany produkt jest niezgodny z umową, Konsument może:
  3.1. żądać wymiany,
  3.2. żądać naprawy,
  3.3.złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  3.4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Konsument stwierdzi niezgodność produktu z umową, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością produktu z umową lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://tomaszewski.pl/dostawy-i-zwroty , jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Konsument może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Konsumenta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 8. Przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta w art. 43a – 43g regulują szczegóły w sprawie braku zgodności produktu z umową.

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://tomaszewski.pl/polityka-prywatnosci

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów..
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl .
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.01.2023.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Dokumenty do pobrania

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz reklamacyjny

Regulamin sklepu internetowego 28.05.2019

Regulamin sklepu internetowego 14.06.2019

Regulamin sklepu internetowego 11.12.2020

Regulamin sklepu internetowego 01.01.2021

Regulamin sklepu internetowego 01.01.2023

Regulamin sklepu internetowego 09.01.2023 (Aktualny)